Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE PRO KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
I. Správce osobních údajů
NAP food s.r.o.
se sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 Brno
IČ: 19482817
mimochodek@psiprotein.cz
 
II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností podle smlouvy uzavřené s Vámi, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisů upravujících, daně a účetnictví, zejména odvádění daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a evidence našeho hospodaření, zasílání newsletteru a zpráv upozorňujících na zajímavé obchodní nabídky a akce správce (pouze je-li udělen souhlas se zpracováním osobních údajů).
 
III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) splnění závazků ze smlouvy uzavřené s Vámi souhlas se zpracováním osobních údajů (je-li udělen).
 
IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: naši smluvní partneři, jež potřebují Vaše osobní údaje k tomu, abychom mohli splnit smlouvu, kterou jsme s Vámi uzavřeli (dopravci atd.), orgány veřejné moci v mezích stanovených právními předpisy. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 
V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) nebo po dobu trvání smlouvy. V případě udělení souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány za účelem, k němuž byl souhlas udělen, po dobu trvání souhlasu.
 
VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je splnění smlouvy s Vámi, odvod daní a evidence našeho hospodaření; právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Máte kdykoliv právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím bylo dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu udělená před jeho odvoláním. právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 
VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 
VIII. Smluvní zpracování
Poskytnutí osobních údajů je požadavkem, který je nutný uvést do smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů s Vámi nemůže být smlouva uzavřena. Netýká se osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu. Udělení souhlasu není podmínkou pro uzavření smlouvy.

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.